Studia magisterskie

STUDIA MAGISTERSKIE : OCHRONA DÓBR KULTURY
SPECJALNOŚĆ : KONSERWATORSTWO

  • Rodzaj studiów:  Studia II stopnia
  • Tryb studiów:      Stacjonarne, Niestacjonarne
  • Czas trwania:      4 semestry

Na dwuletnim stopniu magisterskim oprócz przedmiotów obowiązkowych, uwzględniających poszerzającą się interpretację dziedzictwa kulturowego (zagadnienia z zakresu doktryn artystycznych, współczesnych prądów estetycznych i koncepcji ochrony dóbr kultury, antropologii kultury) oraz prawnych aspektów jego ochrony, wprowadzona jest problematyka ochrony i konserwacji różnorodnych kategorii dziedzictwa architektonicznego (np. architektury drewnianej, dziedzictwa poprzemysłowego, miejskich układów przestrzennych). Po pierwszym roku, obowiązkowe są wakacyjne ćwiczenia terenowe z badań architektonicznych.

Studia na drugim stopniu pozwalają pogłębić umiejętności badawcze, służące wszechstronnemu rozpoznaniu historii, przekształceń przestrzennych oraz dostrzeżeniu wartości tkwiących w architektonicznej spuściźnie; sprawdzianem praktycznym jest praca dyplomowa, przygotowywana w ramach czterech semestrów seminarium magisterskiego. Celem jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego, świadomego i odpowiedzialnego działania w zakresie konserwatorstwa oraz umiejętności współpracy w interdyscyplinarnych zespołach realizujących programy ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z architektami, archeologami, historykami sztuki, konserwatorami i restauratorami dzieł sztuki, ale też i z prawnikami, inwestorami oraz urzędnikami administracyjnymi.

Top