Studia podyplomowe

REKRUT-page-0(1)
Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności badaniem, projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym. 

W 2012 r. Polska ratyfikowała „Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy”. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczących konserwacji i restauracji zabytków architektury.

Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:

 1. Historyczne, teoretyczne i organizacyjno-prawne aspekty ochrony zabytków
 2. Problematyka zabytkoznawcza architektury
 3. Historyczne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska
 4. Podstawy inwentaryzacji, badań i dokumentacji (badawczej i projektowo-konserwatorskiej)
 5. Podstawy opieki i profilaktyki konserwatorskiej nad detalami architektonicznymi i zabytkami ruchomymi (wraz z wykładami w Zakładach IZiK)
 6. Metody konserwacji i restauracji zabytków architektury

PROGRAM STUDIÓW >

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE 

Podstawę przyjęcia na Studia Podyplomowe stanowi kwestionariusz osobowy, dyplom ukończenia studiów wyższych I-go lub II-go stopnia

Wymagane dokumenty:

 • podanie/kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w Katedrze Konserwatorstwa UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, pokój nr 130 lub 105
 • korespondencyjnie na adres Katedra Konserwatorstwa UMK z dopiskiem „Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej”,  ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń 
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: katedrakonserwatorstwa@umk.pl


Rekrutacja trwać będzie do 31 stycznia 2023 r.

CZAS TRWANIA I WARUNKI ODPŁATNOŚCI

Studia trwają przez 3 semestry i zaczynają się w semestrze letnim 2022/2023. Koszt jednego semestru wynosi 2000 zł. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela). Ilość miejsc jest ograniczona – ok. 60 miejsc.

DO POBRANIA :
PODANIE

Informacja telefoniczna i internetowa:
tel. (56) 611 38 42
e-mail:
katedrakonserwatorstwa@umk.pl 

Podyplomowe – oferta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Top